Regulamin sklepu internetowego mebleproducenta.com

 

I. Warunki ogólne

 

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www mebleproducenta.com  umożliwia dokonywanie zakupów mebli za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.2. Sklep www.mebleproducenta.com jest prowadzony przez firmę wpisaną do CEDIG,

Firma Handlowa  Tomasz Moller

89-530 Śliwice,  Lińsk 1A
Nip :  561 131 47 47
Regon :  340381674

tel. : +48 667 -951 -926

tel: (52) 334-54-11

e-mail: bok@mebleproducenta.pl
Adres do korespondencji jak wyżej.


1.3. Zakup w sklepie internetowym www.mebleproducenta.com oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić Kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.                                                                                                                  

 Stronami umowy sprzedaży produktów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego mebleproducenta.pl są Sprzedawca oraz Klient, którym może być:                                           

 * osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych),                              

* osoba prawna,                                                                                                                    

 * podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.                                                                                                           

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu www.mebleproducenta.com  i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu do koszyka, podanie określonej liczby towaru i kliknięcie znaku ,,kupuję". Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.                                                                                                                                                             

 3.Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Firmy bez dodatkowej opłaty.                                                                                                                                                                                  

4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Kupującego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.                                                                                               

5. Umowa sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji.                                                                                                                                                                                                             6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.mebleproducenta.com .                                                                 

7. Towar zamówiony w ramach transakcji w e-sklepie dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:                        

* za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu,                                          

* przelewem -  na numer konta Sprzedającego: BGŻ 37 2030 0045 1110 0000 0145 4730 Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.                                                                                                                                         

  * Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.                                                                                                                     

 9. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Natomiast zamówienie płatne przy odbiorze realizowane jest od razu.                                                                                                                                                                                                  
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon sprzedaży po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.                                                                                    

11. Na zgłoszone pisemne życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.                                        

12. Produkt wydawany jest Konsumentowi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy pod wskazany adres odbioru, chyba że uzgodniono inaczej.                                                                                                                                                           
13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  www.mebleproducenta.com  są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).                                                                                                                                                                    

14. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe pod numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, oraz adresem e-mail bok@mebleproducenta.pl.

III. Dostawa zakupionego towaru.

1. Towar dostarczany jest transportem firmowym.                                                             

2. Termin pełnej realizacji umowy mający finalne miejsce u Klienta wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia. Kupujący jest powiadamiany o tym  telefonicznie dzień przed dostawą.                             

  3. Klient ma prawo zrezygnować z transportu Sprzedającego i we własnym zakresie odebrać towar.

 

IV. Odstąpienie od umowy i zwroty towaru.

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Klienta towaru (objęcia towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem.                                                                                                                              

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.                                                                 

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.                                                                                                                                   

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega wobec złożenia oświadczenia o odstąpeniu od umowy zwrotowi w stanie niezmienionym.                                                                                                         

5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.                                                         

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.                                                                                                     

 7. Przekroczenie obowiązującego ustawowego terminu jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.                                                                                                                                        

8. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.                                                                 

 

9.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 

 

V. Reklamacje                                                                                                                                                          

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r.  prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy Kupującemu).                                                                                                                              

2. Opis procedury reklamacyjnej:                                                                                                                                               

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bok@mebleproducenta.pl  , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany wyżej w regulaminie.                                                                                                                                                 .

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

*imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,                                                                                          

*datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,                                                                     

*przedmiot oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,                                                                                     

*Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.                                                                                                                                                         

*Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.                                                                                                                                                       

*Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.    

2. Reklamacją nie są objęte : różnice w wybarwieniu elementów z drewna litego oraz okleiny naturalnej, występujące między poszczególnymi częściami wyrobu lub elementami zestawu produktów (m.in. różnorodność wybarwień przekrojów usłojenia, sęków).                                                                                                                                                                                     

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.                                                                                                                                                                                                                      

 4. . Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.                                                                                                                                                                                                   

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.                                                                                                                                                                                                                          

 6.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.                                                                                                                                                                                                                          

 7.. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.                                                                                                                  

 8.  Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.                                  

9.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.                                                                                                                                

10.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.                                                                                                                                                                                                

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w opisie przydatności, czyli 2 lat.  

12. W terminach określonych w pkt. 10-11 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.                                                                                                                                        

13. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.                                 

14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Odpowiednio stosuje się do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.                                                                                                                                                                                                                                                                             

15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

 

VI.    Ochrona danych osobowych

  

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Tomasz Moller z siedzibą Lińsk 1A, 89-530 Śliwice tel. 667-951-926 lub (52)- 334-54-11.                                                               

2. Dane Klienta, który założył konto na stronie internetowej www.mebleproducenta.com lub złożył zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).                                                                                                                 

3. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, konieczne do dokonania rejestracji, a więc także do zakupów w Sklepie.                                                                                                                                               

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.                                                 

5. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.                                   

6. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

 VII. Postanowienia końcowe                                                                                                        

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                  

2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.                                                      

3. O  każdej  zmianie  Regulaminu Sprzedający powiadomi elektronicznie na stronie internetowej sklepu.

 

VIII. Załączniki     

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

Firma Handlowa Tomasz Moller

Lińsk 1 A, 89-530 Śliwice

tel. 667 -951- 926

e-mail : bok@mebleproducenta.pl

 

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  

                                                                                                                                                                          Podpis

(tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 bok@mebelproducenta.pl"